Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-12-15 14:16:37

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Ogłoszenie o konkursie ukazało się w Gazecie Wyborczej. Lublin w dniu 15.12.2009 r.

Uchwały Zarządu Powiatu wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim:

Termin składania ofert upływa 30 dnia licząc od dnia następnego od ukazania się ogłoszenia w prasie tj. 14.01.2010 r. o godzinie 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) oferty do Starostwa Powiatowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty umieszczonej w zamkniętej kopercie odpowiednio z dopiskiem „KONKURS-KULTURA” lub „KONKURS-SPORT” w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, bądź przesłana za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) – (druki te można pobrać także ze strony powiatradzynski.pl

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=274
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:53. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1