Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 2033 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 r.  zadań publicznych w zakresie:

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2020 r. o godzinie 15:00.

Wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie  z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) - można pobrać ze strony powiatradzynski.pl

Do oferty (dotyczy wszystkich konkursów) należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany). W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara podmiot,
  2. aktualny statut oferenta poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji,
  3.  kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem- w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o którym mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 października 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii, każda strona załącznika winna zawierać:

  • potwierdzenie formułą ,,za zgodność z oryginałem”,
  • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
  • podpis uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
Ostatnio modyfikowany środa, 04 marzec 2020 09:53

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu